Portör Muayenesi

Portör uygulamaları hangi mevzuata göre yapılmaktadır? 

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu`nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle , gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir...

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri nelerdir? 

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:
Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir) 
Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir) 
Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir) 
Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir) 

Portör Muayenesini nerede olabilirim? 

Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından , İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip , gerek gördüğü taktirde portör muayenesine esas laboratuvar tetkiklerini daha sık talep edebilir.

Portör Muayenesine esas laboratuvar tetkiklerini nerede yaptırabilirim? 

Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlar 
Halk Sağlığı Laboratuvarları (Akciğer Grafisi hariç) 
İstanbul Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü (Akciğer Grafisi hariç) 
Devlet Hastaneleri 
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 
Belediye Laboratuvarları 
Verem Savaş Dispanserleri (yalnız Akciğer Grafisi ) 
Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlar 
Bakanlığımızdan ruhsatlı özel sağlık kuruluşları 
Bakanlığımızdan ruhsatlı özel hastaneler 
Bakanlığımızdan ruhsatlı özel radyoloji laboratuvarları 
Bakanlığımızdan ruhsatlı tıbbi tahlil laboratuvarları 

Sağlık Muayene Kartları ile ilgili uygulama nedir? 

Sağlık Muayene Kartları kişiye özel kartlar olup, ilgili bölümlerin ( adı, soyadı, işyeri adı v.b.) doldurulması ve fotografların yapıştırılması zorunludur. 
Personelin eski Sağlık Muayene kartlarının ilgili bölümlerinden(Gaita kültürü, burun-boğaz kültürü, gaitada parazit, akciğer grafisi ve fiziki muayene) en az birinin tamamen dolmuş olması halinde yenisi verilir. 
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarda (özel laboratuvarlar, özel hastaneler v.b.) yaptırılan laboratuvar tetkiklerinin onaylanma yetkisi, bu kurum ve kuruluşların(özel laboratuvarlar, özel hastaneler v.b.) bulunduğu İlçe Sağlık Grup Başkanlığında olup Sağlık Muayene Kartları da onaylamayı yapan İlçe Sağlık Grup Başkanlığından temin edilmektedir. Onaylama Sağlı Grup Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır.Onaylamaya, iki nüshalı analiz raporu ve mevcut sağlık muayene kartları ile birlikte gidilmelidir. 
Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan laboratuvar tetkiklerinin Sağlık Muayene kartlarına işlenmesi ve kart temini işletmenin bulunduğu İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları tarafından; Halk Sağlığı Laboratuvarlarına bizzat başvuru yapılarak analizlerin yaptırılması halinde laboratuvar tetkiklerinin Sağlık Muayene kartlarına işlenmesi ve kart temini Halk Sağlığı Laboratuvarları tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Laboratuvar sonuçlarının Sağlık Muayene Kartlarına işlenmesi için kart sahibi, işletme sahibi, sorumlu müdür, işyeri hekimi veya analizleri yapan özel sağlık kuruluşunun yetkilendirdiği personel onaylama merciine başvurabilir. 
Onaylama yalnızca Sağlık Müdürlüğü`ne ait Sağlık Muayene Kartlarına yapılmaktadır. 

Portör muayenesine esas lab. tetkiklerinin yaklaşık maliyeti nedir? 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün 2007/62 sayılı "Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması" konulu genelgesinde" Bakanlığımız birinci basamka hekimleri tarafından istenmesi şartıyla, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarları, portör tetkikleri için kişilerden bir ücret talep etmeyecek " denilmektedir.
Bu doğrultuda bahse konu portör tetkikleri birinci basamak hekim isteği ile gelen kişiler için yukarıda belirtilen kurumlarda ücretsiz olarak yapılacak, aksi taktirde verilen hizmetlerin yılı tedavi giderleri resmi fiyat tarifesinde yer alan karşılıklar esas alınarak ücret alınacaktır. 2007 yılı için 25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan Tebliğ ( Sıra No:8 )`nde belirtilen ücretler geçerlidir.
Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlar ise ,tebliğde geçen ücretten daha az ücret alamazlar.